نەدەگەن ۇلكەن!

نەدەگەن ۇلكەن!

1 - رەت كورىلدى

2014-04-18 - كۇنى قوسىلعان

قازاقستان حابارى

قازاقستان حابارى

4572 - رەت كورىلدى

2014-04-15 - كۇنى قوسىلعان

كۇمىس كومەي 9 - كەزەڭ

كۇمىس كومەي 9 - كەزەڭ

12536 - رەت كورىلدى

2014-04-13 - كۇنى قوسىلعان

ۋەنـيـۆەرسـال ســـۇحــبـــات حـابار-وشـار قـازاقىـستـان ىزدەۋ-جيناق

مــــۋزيـــكــا كـــەســـكـىـن كينو - فيلىم ســۋرەتــتــەر تـور ويـىندار

ءيــســــــــلام راديــــــــــــو دەنـە تاربـيـە كـەڭـەسـجـاي فيلىم جۇكتەۋ

بــــىـــلــــوگ جــۇلــدىـزدار ەلــــحـــــــات دەتال تۇسىرۋ تور ساۋداسى

google2
kz321