قايرات نۇرتاس 2015

قايرات نۇرتاس 2015

شەتەل اندەرى

01-ايدىڭ 29-كۇنى قوسىلدى

الا قارعا

الا قارعا

قازاقىستان اندەرى

01-ايدىڭ 29-كۇنى قوسىلدى

تۇرسىنبەك  زاتتىبەك

تۇرسىنبەك زاتتىبەك

قازاقىستان اندەرى

01-ايدىڭ 29-كۇنى قوسىلدى

ۋەنـيـۆەرسـال ســـۇحــبـــات حـابار-وشـار قـازاقىـستـان ىزدەۋ-جيناق

مــــۋزيـــكــا كـــەســـكـىـن كينو - فيلىم ســۋرەتــتــەر تـور ويـىندار

ءيــســــــــلام راديــــــــــــو دەنـە تاربـيـە كـەڭـەسـجـاي فيلىم جۇكتەۋ

بــــىـــلــــوگ جــۇلــدىـزدار ەلــــحـــــــات دەتال تۇسىرۋ تور ساۋداسى

google2
kz321