جولدانباعان حات 2014

جولدانباعان حات 2014

قازاقىستان اندەرى

09-ايدىڭ 20-كۇنى قوسىلدى

ايفون 6

ايفون 6

باسقالار

09-ايدىڭ 16-كۇنى قوسىلدى

تۇنگى ستۋديادا-قايرات نۇرتاس

تۇنگى ستۋديادا-قايرات نۇرتاس

سۇحبات

09-ايدىڭ 12-كۇنى قوسىلدى

ۋەنـيـۆەرسـال ســـۇحــبـــات حـابار-وشـار قـازاقىـستـان ىزدەۋ-جيناق

مــــۋزيـــكــا كـــەســـكـىـن كينو - فيلىم ســۋرەتــتــەر تـور ويـىندار

ءيــســــــــلام راديــــــــــــو دەنـە تاربـيـە كـەڭـەسـجـاي فيلىم جۇكتەۋ

بــــىـــلــــوگ جــۇلــدىـزدار ەلــــحـــــــات دەتال تۇسىرۋ تور ساۋداسى

google2
kz321