اناعا سالەم

اناعا سالەم

حالىق اندەرى

05-ايدىڭ 20-كۇنى قوسىلدى

قايرات تويدا

قايرات تويدا

قازاقىستان اندەرى

03-ايدىڭ 28-كۇنى قوسىلدى

تۇنگى ستۋديادا-مەرۋەت

تۇنگى ستۋديادا-مەرۋەت

تەلە باعدارلاما

03-ايدىڭ 28-كۇنى قوسىلدى

ۋەنـيـۆەرسـال ســـۇحــبـــات حـابار-وشـار قـازاقىـستـان ىزدەۋ-جيناق

مــــۋزيـــكــا كـــەســـكـىـن كينو - فيلىم ســۋرەتــتــەر تـور ويـىندار

ءيــســــــــلام راديــــــــــــو دەنـە تاربـيـە كـەڭـەسـجـاي فيلىم جۇكتەۋ

بــــىـــلــــوگ جــۇلــدىـزدار ەلــــحـــــــات دەتال تۇسىرۋ تور ساۋداسى

baidu